top of page

FORTBILDNINGAR & WORKSHOPS

DAGS FÖR BARNKONVENTIONEN

Workshop

1h/klass

Teater & Dramaskolans arbete utgår från FN:s konvention om Barnets rättigheter. Vår vision är ett samhälle där barn tas på allvar, bemöts med respekt och där de får tillfälle att komma till tals i frågor som berör deras egen vardag.

En viktig utmaning i detta arbete är att förmedla kunskap om Barnkonventionen till barn och ungdomar själva.

 

Vi erbjuder ett besök av oss, för samtliga elever i er skola.

På ett lustfyllt sätt med hjälp av drama, improvisation och fakta får ungdomarna lära sig vilka Rättigheter de har samt vilka skyldigheter som innefattar dessa rättigheter.

 

Deltagarnas egna idéer och funderingar kring rättigheter diskuteras samt hur man kan ha nytta av Barnkonventionen. Genom konkreta dramaövningar och rollspel får eleverna gestalta olika positiva och negativa situationer. Vad är bra med att vara barn? Vad är svårt? Vad kan man göra för att ändra på saker?

 

Dramapedagoger från Teater & Dramaskolan håller i övningarna. Programmet tar ca 60 minuter. För mer information och bokning Kontakta Magdalena T Granholm, Teater & Dramaskolan 070 - 773 75 07

GENUS & DRAMA I FÖRSKOLAN

Föreläsning & Workshop

2,5h

Hur kan man arbeta med genus i förskolan på ett kreativt och lustfyllt sätt?

 

Genusarbete i förskolan handlar om att ge barnen möjlighet att utveckla alla sina färdigheter.

Flickor och pojkar ska ges möjlighet att utvecklas fullt ut som individer, utan att begränsas av traditionella könsvärderingar.

 

Genusarbetet på förskolan är att upptäcka det osynliga men självklara. Att se mönster och att genom reflektion komma till insikt. Hur ser vi individen, utan att först se kön? Hur tänker vi kring flickor och pojkar?

Författaren och dramapedagogen Magdalena T Granholm leder en inspirerande workshop där vi med drama som metod tittar vi närmare på våra egna värderingar ur ett genusperspektiv.

Vi diskuterar och reflekterar kring olika händelser som kan förekomma på förskolan. Vi arbetar med kartläggning av olika arenor, samt provar praktiska dramaövningar.

ABRA KADABRA FLADDERI FLAX

Hel- & halvdagskurser

Att lära barn – kunskap genom lek

 

Drama som pedagogisk metod är ett effektivt sätt att ge barn kunskap om sin munhälsa. Vi vet idag att man minns information bättre om man vid inlärningen får använda så många sinnen som möjligt.

 

När vi som tandvårdspersonal ska informera barnen om munhälsa har vi kanske bara ett tillfälle på oss. Genom dramapedagogik kan vi med enkla medel väcka barnens lust och nyfikenhet.

 

Drama handlar om människans utveckling.

Man arbetar med fyra hörnstenar – fantasi, kroppsspråk, konstnärligt skapande och intellekt.

 

Under föreläsningen visar vi hur lek och information varvas så att intresset och mottagligheten för inlärningen hålls på en hög nivå.

 

Med dramapedagogik får tandvårdspersonalen alternativa verktyg i sitt arbete och nya vägar att nå fram till barnen. Vid intresse och för mer information kontakta oss.

Vi kan erbjuda hel- eller halvdags kurser som passar era önskemål.

SIFFERLANDET 

Workshop

- Hur kan man på ett lustfyllt och lärande sätt arbeta med barns matematiska utveckling

Magdalena Granholm ger workshop kring den egna boken "Sifferlandet". Deltagarna får redskap hur man på ett lustfyllt och lärande sätt kan arbeta med barns matematiska utveckling i förskola och förskoleklass. Workshopen vänder sig till alla som jobbar med barn. Hur kan man arbeta med grunderna i matematikförstå­else. I Sagoäventyr med hjälp av lek, fantasi, magi samt enkel rekvisita kan vi hitta massor med matematik! 

 

Vi kan klassificera, hitta ordningstal, antal, är det udda eller jämt? Hur många par, former, grupper?

Det är bara fantasin som sätter gränser. Resan till Sifferlandet ger många spännande upplevelser – en rolig och viktig in­troduktion till matematikens värld!

LIVSVIKTIGT!

Föreläsning om livskunskap i förskolan

Under den här spännande föreläsningen får du konkreta tips och idéer som du direkt kan använda i ditt pedago­giska arbete. Med hjälp av fantasi, drama, sagor, rim och ramsor låter vi barnen bekanta sig med och sätta ord på sina känslor. Det handlar om glädje, ilska, rädsla, trygghet och vänskap. Det handlar om att ge barnen redskap att utveckla dessa känslor. Det leder till en inre trygghet som gör att barnen fungerar bättre tillsammans.  

Huvud, Hjärta, Hand – hur samverkar de på bästa sätt?

• Drama – ett sätt att öppna upp och få förståelse för sina känslor

• Leken som befriar

• I Fantasin provar vi nya roller och utvecklar vår empatiska förmåga.

DRAMARESAN

Workshop

Magdalena Granholm ger workshop kring den egna boken Dramaresan. Deltagarna får redskap hur man på ett lustfyllt och lärande sätt kan arbeta med barns sociala kompetens i förskola och förskoleklass.  Dramaresan vänder sig till alla som jobbar med barns sociala utveckling och som vill lära dem de sociala koderna, kompetensen för hur man fungerar tillsammans med andra

bottom of page